فارسی | English
رویدادها

پاس آداک بیست ساله شد!

۱۹ بهمن ۱۳۹۰
بیست سال پیش بود ... در چنین روزهـایی، نهـالی کوچک با هدف آبادانی گوشه ای از خاک پاک این سرزمین کاشتیم و آن را «پاس آداک» نامیدیم. تنها لطف پروردگـار آن را در برابر طوفان مشکلات و فراز و نشـیب راه حفـظ نـمود و یـاری و حمایـت همکـاران و همراهان بود که آن را آبیاری می کرد. تا امروز که پس از سالها، ریشه هایمان در خاک و دستهایمان سوی آسـمان بلند است. و این همه نعمت و یارانی اینچنین همراه را شاکریم.